Grundläggande synsätt

Syn på människan; Människan är fysisk kropp i vilken ingår exempelvis mentala och psykiska processer, här finns hela vårt känsloliv representerat. Själ är en personlig del av något större och ande utgör den  energi hon är beroende av för att upprätthålla liv och kommunikation i ständig förändring. I österländsk tradition benämns fenomenen som kropp och sinne. Inom det engelska språket finns begeppet spirit med en innebörd som ligger nära både ande och kreativitet, och begeppet mind som ligger nära medvetande.  Människan har förmåga till symbolisering och därmed möjlighet att  föreställa sig inre bilder som hon kan realisera i sin yttre verklighet. Med hjälp av denna förmåga kan hon reflektera på abstrakt nivå och har även förutsättning för att förstå andra människors inre liv och känslor.

Syn på kommunikation; Förmågan att kommunicera är avgörande för människans utveckling. Människan har många sätt att kommunicera med andra genom olika typer av språk. Kroppsspråk, teckenspråk, bildspråk och verbalt språk är några exempel. De olika språken utvecklas i förhållande till hjärnans utveckling. Den enskilda människans- , en grupps- eller ett företags utveckling är beroende av att utveckla förmågan till kommunikation, inåt och utåt.

Syn på kunskap; Kunskap erhålls genom att kroppens erfarenheter kommuniceras i den inre och yttre världen. Erfarenheterna är alltid färgade av känslor. Genom att  medvetandegöra tankar och känslor uppnår människan allt större medvetenhet om sig själv och omvärlden. Kunskap integreras och blir hennes egen genom kognitiva processer. Hon kan göra fler medvetna val och stärks i upplevelsen av att vara subjekt.

Syn på hälsa; Salutogent, det vill säga att ta utgångspunkt i det friska hos människan. Ett sätt att definiera hälsa gör Aron Antonovsky när han i sin forskning kommit fram till att människan upplever sig ha hälsa när hon befinner sig i ett sammanhang som hon kan påverka, förstår och upplever som meningsfullt.*
Synsättet är tillämpningsbart på alla livsroller i en vuxens människas liv och innebär att hon har behov av att känslomässigt bearbeta erfarenheter som inte ännu integrerats och blivit kunskap enligt ovanstående definition. Att lära sig att förhålla sig till sina erfarenheter på ett konstruktivt sätt inför framtiden (coping) är av stor vikt för upplevelse av hälsa.

* Antonovsky A. Hälsans mysterium. 1991. Natur och Kultur (am orginalutg 1987)